12
    Accueil Espaces eleves Espaces parents Divertissements Contact    
 
 
Document sans nom

ÃÓáæÈ ÇáãÏÍ æÇáÐã

 
ÊÚÑíÝ
 

íÍÊÇÌ ÇáãÊßáã Ýí ãæÇÞÝ ãÚíäÉ Ãä íãÏÍ ÔíÆÇ ÅÚÌÇÈÇ Èå. Ãæ íÐãå ÇÓÊåÌÇäÇ æÊÍÞíÑÇ áå.
ÝãÇ ÇáÃÓáæÈ ÇáÐí íÓÊÚãá áÅäÔÇÁ ÇáãÏÍ Ãæ ÇáÐã¿ æãÇ ÚäÇÕÑå.

ááÅÌÇÈÉ Úáì åÐíä ÇáÓÄÇáíä ÊÃãá ÇáÃãËáÉ ÇáÊÇáíÉ¡ Ýí ÇáÌÏæá ÇáãæÇáí æÍÇæá Ãä ÊßÊÔÝ ÚäÇÕÑ ÇáÅÌÇÈÉ. ÝãÇÐÇ ÊÌÏ¿

ÃÓáæÈ ÇáãÏÍ

ÅÚÑÇÈå

ÇáãÎÕæÕ

ÍÇáÊå

ÇáÝÇÚá

ÇáÝÚá

ÇáÌãáÉ

ãÈÊÏà ãÄÎÑ

ÇáÚãáõ

ãÚÑÝ ÈÇá

ÇáÚÇÏÉõ

äÚã

äöÚúãó ÇáÚÇÏÉõ ÇáÚãáõ

ÇáÃÈäÇÁõ

ãÖÇÝ Åáì ãÚÑÝÉ

ãÕÏÑõ

äÚã

äöÚúãó ãÕÏÑõ ÇáÑÒÞöö ÇáÃÈäÇÁõ

ÇáãÌÊåÏõ

ããíÒ ÈäßÑÉ

ÖãíÑ ãÓÊÊÑ

äÚã

äöÚúãó ÊáãíÐÇð ÇáãÌÊåÏõ

ÇáÚãáõ

ããíÒ È"ãÇ"

ÖãíÑ ãÓÊÊÑ

äÚã

äöÚúãó ãÇ ÊÓÚì Åáíå ÇáÚãáõ ÇáÌÇÏ

ÇáÇÌÊåÇÏõ

ÇÓã ÅÔÇÑÉ

ÐóÇ

ÍóÈøó

ÍóÈøóÐÇ ÇáÇÌÊåÇÏõ


:ÊÍáíá

ÈÊÃãáäÇ ááãËÇá ÇáÃæá äáÇÍÙ Ãä ÃÓáæÈ ÇáãÏÍ íÊßæä ãä ËáÇË ÚäÇÕÑ åí:

ÇáÝÚá ÝÇÚáå ÇáãÎÕæÕ ÈÇáãÏÍ.

 
 
ÃÓáæÈ ÇáÐã

ÇáÐã   ÇáãÏÍ

ÅÚÑÇÈå

ÇáãÎÕæÕ

ÍÇáÊå

ÇáÝÇÚá

ÇáÝÚá

ÇáÌãáÉ

ãÈÊÏà ãÄÎÑ

ÇáßÐÈ

ãÚÑÝ ÈÇá

ÇáÎáÞ

íóÆöÓó

íóÆöÓó ÇáÎáÞõ ÇáßÐÈ

ÇáßÓæá

ãÖÇÝ Åáì ãÚÑÝÉ

ÕÏíÞ

íóÆöÓó

ÈöÆúÓó ÕÏíÞõ ÇáÓæÁ ÇáßÓæáõ

ÇáäÝÇÞ

ããíÒ ÈäßÑÉ

ÖãíÑ ãÓÊÊÑ

íóÆöÓó

ÈöÆúÓó ÎáÞÇð ÇáäÝÇÞõ

ÇáÎíÇäÉ

ããíÒ È"ãÇ"

ÖãíÑ ãÓÊÊÑ

íóÆöÓó

ÈöÆúÓó ãÇ ÊÊÕÝõ Èå ÇáÎíÇäÉõ

ÇáÊåæÑ

ÇÓã ÅÔÇÑÉ

ÐóÇ

áÇó ÍóÈøó

áÇó ÍóÈøóÐÇ ÇáÊåæÑõ

 

 

ÇÓÊäÊÇÌ
 

"äöÚúãó" ÝÚá ãÇÖ ÌÇãÏ áÅäÔÇÁ ÇáãÏÍ. æ"ÈöÆúÓó" ÝÚá ãÇÖ ÌÇãÏ áÅäÔÇÁ ÇáÐã. æáÇÈÏ áßá ãäåí ãä ÝÇÚá æãÎÕæÕ ÈÇáãÏÍ Ãæ ÇáÐã.

* ãä ÕíÛ ÇáãÏÍ æÇáÐã "ÍóÈøóÐóÇ" æ "áÇóÍóÈøóÐóÇ"- ÇáÃæáì ááãÏÍ æÇáËÇäíÉ ááÐã æÊÚÑÈ ÍÈ ÝÚá æÐÇ ÇÓã ÅÔÇÑÉ ÝÇÚá.

 1
ÇáÏÑÓ ÇááÛæí
 
 

Accueil - Primaire -secondaire - Lycée - Parents&Enfants - Parents&Scolarité - Parents&Société
jeux educatifs - jeux enigmes - Jeux electroniques - Qui sommes-nous ? - Contact.

Espace Publicité - Devenir partenaire

 © 2007 abcjeunes. All Rights Reserved.